• ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

      เป็นเมนูของการทำตั้งหนี้อื่น ๆ , Per - Payment ,จ่ายชำระหนี้ , ใบรับวางบิล, การตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ระหว่างกัน

  สามารถบันทึกตั้งหนี้อื่น ๆ (นอกจากเจ้าหนี้การค้า) ได้ และสามารถออกการ์ด และวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้
     
  สามารถบันทึก Per - Payment เพื่อทำการเตรียมจ่าย และออก Voucher เตรียมจ่าย ออกหนังสือรับรองล่วงหน้าได้ โดยยังไม่ไปออกภงด.3 ,53 และทำการแก้ไขบัญชีต่าง ๆ ในการบันทึก Per – Payment ได้
     
  ในการจ่ายชำระหนี้ สามารถดึงจาก Per - Payment เพื่อบันทึกการจ่าย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง และ ภงด. 3, 53 ได้ ณ เมื่อทำการจ่ายชำระหนี้ ได้ทันที
     
  สามารถจ่ายชำระหนี้ตามใบกำกับภาษี, ใบส่งของ เต็มบิลหรือจ่ายชำระหนี้บางส่วน(Partial) ได้
     
  บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้โดยมีรายการส่วนลด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้
     
  สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค หรือจ่ายชำระหนี้ทั้งเงินสดและเช็คในใบเสร็จรับเงินใบเดียวกัน
     
  สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้และกำหนด วงเงินเจ้าหนี้ได้
     
  สามารถวางแผนเจ้าหนี้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ในอนาคตได้
     
  สามารถออกใบรับวางบิลได้ และ มีรายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
     
  สามารถพิมพ์หนังสือหักรับรอง ณ ที่จ่าย (ภงด 3,53 )และรายงานภงด 3,53 จากโปรแกรมได้
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415