• ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

      เป็นการบันทึกบัญชีต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง หรือลงรายการบัญชี ต่างๆ ได้ พร้อมทั้งออกงบทดลอง บัญชีแยกประเภท และงบการต่าง ๆ ได้ทันที

  สามารถบันทึก Per - Payment เพื่อทำการเตรียมจ่าย และออก Voucher เตรียมจ่าย ออกหนังสือรับรองล่วงหน้าได้ โดยยังไม่ไปออกภงด.3 ,53 และทำการแก้ไขบัญชีต่าง ๆ ในการบันทึก Per – Payment ได้
     
  สามารถกำหนดการล็อคงวดบัญชีได้ตามต้องการเพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง
     
  สามารถกำหนดงวดบัญชีของกิจการโดยเริ่มต้นงวดบัญชีเดือนใดได้ และป้อนข้อมูลปีถัดไปได้โดยไม่ต้องปิดบัญชีสิ้นปี
     
  สามารถทำการตั้งรายการกลับบัญชี เพื่อให้โปรแกรมกลับให้อัตโนมัติได้
     
  สามารถทำการ Allocate รหัสบัญชี ตามแผนก เป็นเปอร์เซ็นต์ ได้
     
  สามารถแบ่งแยกแผนก,โครงการ/Job,สาขา รวมทั้งสรุปงบเป็นแผนก,โครงการ/Job และสาขา
     
  Voucher 1 ใบ สามารถบันทึกใบกำกับได้หลาย Invoice, สามารถทำเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ไม่จำกัด
     
  สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) ถ้า Voucher ใบใดยอดเดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน โปรแกรมทำการเตือนและไม่บันทึกบัญชีให้
     
  สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีซ้ำ ๆ กันได้
     
  บันทึกยอดยกมาภายหลังการบันทึกรายวันได้ โดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่อง
     
  ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันจะถูกปรับปรุงทุกครั้งที่ทำการบันทึก
     
  สามารถกำหนดงบประมาณปีปัจจุบันและปีก่อนได้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
     
  สามารถออกรายงานต่างๆ ได้ทันทีที่ต้องการ ทางจอภาพ ทางเครื่องพิมพ์ โดยสามารถแสดงรายการรายวันเป็นช่วงวัน,ช่วงเดือนได้ จึงสะดวกแก่การสอบถามรายงานต่างๆ
     
  สามารถพิมพ์ Slip Voucher เช่น ใบสำคัญรับ,ใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญทั่วไปได้
     
  สามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Pre-payment) เสนอผู้บริหารอนุมัติ ก่อนทำการบันทึกบัญชี
     
  สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี
     
  สามารถเรียกดูงบต่าง ๆ ได้ เช่น งบทดลอง,กระดาษทำการ , งบดุล,งบกำไรขาดทุน
     
  เรียกดูงบกำไรขาดทุนแบบสะสมกับประจำงวด และ งบกำไรขาดทุนแบบเปรียบเทียบ, งบรายละเอีดยค่าใช้จ่ายประจำงวด, งบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ เป็นต้น.
     
  สามารถเรียกดูงบการเงินต่าง ๆในรูปของกราฟ ได้
     
  สามารถ ทำการ CONSO งบการเงินได้ (เป็นระบบส่วนเพิ่ม)
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415