• ระบบเช็คและธนาคาร (Cheque & Bank)

      เป็นระบบเกี่ยวกับการคอนโทรล เช็ครับและเช็คจ่ายทั้งหมด

  สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับเช็ครับ เช่น บันทึกรับเช็ค, ฝากเช็ค, เช็คผ่าน, เช็คคืนและยกเลิกเช็ค
     
  สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับเช็คจ่าย เช่น บันทึกจ่ายเช็ค, เช็คผ่าน, เช็คคืนและยกเลิกเช็ค
     
  สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก รายการฝาก,รายการถอน
     
  สามารถบันทึกการโอนเงินระหว่างธนาคาร พร้อมหักค่าธรรมเนียม
     
  สามารถบันทึกรายได้จากธนาคาร ( ดอกเบี้ยรับ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย )
     
  สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายธนาคาร ( ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยจ่าย )
     
  มีรายงานสถานะเช็คเพื่อทำ Bank Reconcile ได้
     
  สามารถพิมพ์ Bank Statement และ Statement ล่วงหน้า
     
  สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกำหนดนำเงินเข้าฝากธนาคาร
     
  สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกำหนดจ่าย
     
  สามารถทราบยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากแต่ละบัญชี
     
  สามารถทราบเช็ครับ เช็คจ่ายแยกตามสถานะ
     
  สามารถพิมพ์เช็คจากตัวโปรแกรมได้ หรือ สามารถพิมพ์ เช็คชุดได้(ในกรณีที่ลูกค้ามีฟอร์มเช็คชุด)
     
  สามารถพิมพ์สถานะเงินฝากแต่ละบัญชี
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415