• ระบบงบประมาณ (Budget Control)

      เป็นระบบเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณแยกตามโครงการ ตามแผนก ตามสาขา ทั้งแบบในงบประมาณ และนอกงบประมาณ และควบคุมงบประมาณทั้งแบบบริหาร(PR-PO)และแบบบัญชีได้

  สามารถกำหนดงบประมาณได้ไม่จำกัด ปี ตามรหัสผังบัญชีแยกตามสาขา, ฝ่าย, แผนก และโครงการได้
     
  สามารถกำหนดงบประมาณรวมทั้งปี หรือให้เครื่องเฉลี่ยอัตโนมัติ หรือบันทึกแยกแต่ละเดือน
     
  สามารถดูรายการเปรียบเทียบยอดบัญชีที่เกิดขึ้นในเดือนกับงบประมาณ
     
  สามารถกำหนดงบประมาณ ทั้งแบบในงบ และนอกงบประมาณได้
     
  สามารถควบคุมงบประมาณ เป็น Group Cost Center และ เป็น ราย Cost Center ได้
     
  สามารถควบคุมงบประมาณ เป็น Project Number ได้
     
  สามารถดูรายการเปรียบเทียบยอดบัญชีสะสมทั้งปีกับงบประมาณและยอดประจำเดือนนั้นกับงบประมาณพร้อมแสดงผลต่างเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์
     
  สามารถเลือกแสดงเฉพาะรหัสบัญชีที่ตั้งงบประมาณได้
     
  สามารถดูรายงานเปรียบเทียบ ระหว่าง Budget กับ Actual ปีนี้และ ปีก่อน
     
  สามารถเรียกดูรายงาน ยอดรวมของทุกแผนก เพื่อเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุน ทุกเดือน
     
  สามารถเรียกดูงบประมาณ ใช้ไป งบประมาณใช้จริง และยอดคงเหลือ ได้
     
  สามารถเรียกดูงบประมาณบริหารทั้งในงบและนอกงบประมาณได้
     
  เรียกดูเปรียบเทียบงบประมาณใช้ไป (PR) - ใช้จริง (PO) ทั้งในและนอกงบประมาณได้
     
  เรียกดูรายงานรายจ่ายใช้ไปเปรียบเทียบงบประมาณปีได้
     
  สามารถเรียกดูรายการที่ Over Budget สำหรับเดือน และ Over Budget สำหรับปีได้
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415