• ระบบพื้นที่เช่า (Rental Management)

       ระบบเช่าพื้นที่ (KRM) เป็น ระบบนี้จัดทำขึ้นมาเพื่องานด้านการควบคุมและบริหารการเช่า เช่น ค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไอเย็น ค่าแก็ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานซ้ำซ้อนและที่สำคัญ “ระบบนี้เป็นระบบที่ผู้บริหารสามารถทราบถึงรอบระยะเวลาในการได้รับเงินสดของสัญญาเช่าทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่เช่าจนถึงวันที่หมดสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ อย่างทันที ถูกต้องและแม่นยำ” พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชีแคสวันตามมาตรฐานได้โดยสมบูรณ์

  กำหนดพื้นที่เช่า โดยแยกเป็น โซน / บูธ / ราคา / ขนาด ของพื้นที่เช่า
     
  Control จำนวนพื้นที่รวมตามตารางเมตร หรือ จำนวนบูธ ได้ เพื่อหายอดคงเหลือ จำนวนบูธหรือจำนวนพื้นที่แต่ละโซน
     
  สามารถระบุได้ว่า ในแต่ละโซน หรือแต่ละบูธ มีขนาดพื้นที่เท่าไร (กว้างxยาว)
     
  สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าตามบูธ และประเภทสินค้าตามบูธ ได้ไม่จำกัด เพื่อดูยอดขายตามกลุ่ม ตามประเภทได้
     
  สามารถกำหนดรหัสและข้อมูลผู้เช่า ได้ละเอียดครบถ้วนเพื่อการตั้งหนี้และจัดเก็บเงิน
     
  สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากค่าเช่าโดยไม่จำกัด เช่น ค่าจอดรถ ค่าบริการส่วนกลางค่าไอเย็น และ รายได้แบบรายวัน เป็นต้น
     
  สามารถกำหนด และแยกประเภทรถในการคิดค่าบริการจอดรถรายเดือนและรายวัน ได้ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก ฯ
     
  ในสัญญาเช่าแต่และบูธ สามารถระบุเลขมิเตอร์น้ำ - ไฟ , มิเตอร์แก๊ส ได้ไม่จำกัด
     
  ในส่วนของค่าไฟฟ้า สามารถรองรับค่า FT และค่า CT เพื่อใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้า รวมทั้งแสดงรายละเอียด
     
  ในสัญญาเช่าแต่ละบูธ สามารถรองรับค่าโทรศัพท์แต่ละบูธได้
     
  รองรับสัญญาเช่า ระยะยาว ระยะสั้น และแบบเซ้ง ได้
     
  สามารถกำหนดงบประมาณของแต่ละบูธ หรือ ของแต่ละโซน ได้ โดยสามารถกำหนดเป็นกลุ่มตามโซน หรือ แต่ละบูธได้
     
  รองรับ การรับรู้ได้ค่าเช่าพื้นที่ (พื้นที่ Promotion) ได้ เป็นการบันทึกบัญชีแบบ รายได้รับล่วงหน้า
     
  ทำการกลับรายการ รายได้ที่เกิดขึ้นจริงในบัญชีแยกประเภทให้ตามงวดที่เกิดขึ้นให้อัตโนมัติ
     
  กำหนดสัญญาเช่า สามารถระบุวันที่ทำสัญญา วันเริ่มต้นสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา การคำนวณค่าเช่า เป็นแบบ เดือน หรือ แบบต่อวัน
     
  รหัสบูธ ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบสัญญาเช่น ค่าบริการส่วนกลาง ค่าจอดรถ ค่าไอเย็น และสามารถระบุชื่อร้านค้าของบูธ กลุ่มสินค้า ประเภทสินค้า เพื่อใช้ในการตั้งหนี้และเรียกเก็บเงินได้
     
  สามารถกำหนดผู้เช่า 1 ราย สามารถทำสัญญาได้หลายสัญญา และแต่ละสัญญาสามารถระบุบูธในการเช่าได้ไม่จำกัดพร้อมทั้งระบุได้ว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้รวมหรือแยกแต่ละบูธ
     
  ในการกำหนดค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง ค่าไอเย็น สามารถกำหนดเป็นราคาต่อตารางเมตรได้
     
  สามารถทำการปรับสัญญาตามปี จะเป็น ทุกปี หรือทุก 3 ปี จะปรับเท่ากันทุกปี หรือ ต้องการระบุอัตราในการปรับแต่ละปีไม่เท่ากันได้
     
  สามารถทำการ Change Request (ปรับค่าเช่า - ค่าบริการ เพิ่ม / ลด สัญญาระหว่างงวด) ได้
     
  สามารถบันทึกรับเงินจอง เพื่อหักค่าเช่างวดแรกได้
     
  สามารถรับเงินประกัน และคืนเงินประกัน พร้อมทั้งดูความเคลื่อนไหวของเงินประกัน ได้ ตามเลขที่สัญญาเช่าได้
     
  สามารถยกเลิกทั้งสัญญาเช่า หรือ ยกเลิกเฉพาะบางบูธของสัญญาเช่า หรือมิเตอร์น้ำ – ไฟ ได้ ก่อนหมดสัญญาได้
     
  สามารถทำการต่อสัญญา ในกรณีผู้เช่าจะขอเช่าต่อในเงื่อนไขเดิม ได้โดยอัตโนมัติ
     
  สามารถเรียกดูรายงานตัวแผ่สัญญา (คำนวณรายได้ทุกงวดของสัญญา)
     
  สามารถเรียกดูรายงานตัวแผ่สัญญา เพื่อรู้ว่า ในแต่ละสัญญาและแต่งวด มีการออกใบแจ้งหนี้ครบหรือไม่
     
  สามารถเรียกดูการคำนวณแต่ละงวดของรายได้ได้ เพื่อเช็คความถูกต้อง ก่อน Post Inv. จริงได้
     
  สามารถเรียกดูรายงานบูธที่ยังว่าง ณ ปัจจุบัน ได้
     
  สามารถเรียกดูสัญญาตามงวด – ที่ยังไม่ Post Invoice ได้§สามารถเรียกดูสัญญาที่หมดอายุสัญญาได้
     
  สามารถเรียกดูรายงานสัญญาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้
     
  สามารถเรียกดูยอดขายและสรุปยอดขายตามสัญญา , ลูกค้า, รายได้, โซน, บูธ, กลุ่มสินค้า, ประเภทสินค้า
     
  โปรแกรมจะทำการ generate ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติทุกเดือน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้
     
  ออกรายงานสถานะผู้เช่า Outstanding Aging เช่น ค้างชำระ
     
  เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว จะไปทำการตั้งลูกหนี้รายตัว และไปบันทึกรายได้ใน แยกประเภท (GL)
     
  ในการรับชำระหนี้ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน สามารถกำหนดชำระหลายรายการต่อหนึ่งใบเสร็จหรือชำระบางส่วนได้
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415