• โปรแกรมสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา (Kassone Fixed Assets )

      โปรแกรมบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา เป็นระบบที่พัฒนาบน Windows Model Client / Server เพื่อรองรับการเก็บประวัติทรัยพ์สินต่าง ๆ ทำให้สามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ของทรัยพ์สินนั้น ๆ ว่าซื้อมาจากที่ไหน ราคาเท่าไหร ประวัติการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้าง เพื่อให้ทราบถึงว่าควรจะใช้ทรัพย์สินนั้นต่อ หรือว่าควรจะนำไปขายหรือเลิกใช้ทรัพย์สินนั้น พร้อมทั้งสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาไม่ว่าจะเป็นแบบเดือนหรือแบบปี ได้โดยคีย์ข้อมูลครั้งเดียวโปรแกรมจะเก็บบันทึกประวัติทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคา และสามารถเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและประวัติต่างๆ ได้ทันที

  สามารถกำหนดรหัสสาขา รหัสฝ่าย รหัสแผนก รหัส Job รหัสหน่วยนับ ของสินทรัพย์ได้ไม่จำกัด
     
  สามารถกำหนดประเภท หมวด กลุ่ม ที่ตั้ง พนักงานผู้รับผิดชอบ ของสินทรัพย์ได้ไม่จำกัด
     
  สามารถกำหนดผู้ขาย บริษัทประกัน ยี่ห้อ รุ่นของสินทรัพย์ ได้ไม่จำกัด และ สามารถกำหนดได้ว่าใช้ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ได้
     
  สามารถเก็บประวัติสินทรัพย์ได้โดยละเอียด เช่น ประวัติการซื้อ , การประกันสินทรัพย์ วันที่หมดอายุประกัน , Seril No. ข้อแนะนำการดูแล และ โหลดรูปภาพสินทรัพย์ ได้ ฯลฯ
     
  สามารถกำหนดวันที่คิดค่าเสื่อมราคา ราคาซาก และอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัยพ์นั้นได้เอง
     
  สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็น วัน , เดือน , ปี ได้ และ ค่าเบี้ยประกันเป็น วัน , เดือน , ปี ได้
     
  สามารถบันทึกสินทรัพย์ที่ซื้อมาจากต่างประเทศบวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นำมารวมเป็นราคาสินทรัพย์เพื่อใช้บันทึกสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาได้
     
  สามารถบันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนำมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้
     
  สามารถทำสินทรัพย์เป็นชุด ประกอบด้วยสินทรัพย์ต่าง ๆได้ พร้อมทั้งสามารถขายสินทรัพย์ , เลิกใช้ โอนย้าย , ซ่อมแซมสินทรัพย์เป็นชุดได้
     
  สามารถบันทึกการซ่อมแซมสินทรัพย์เพื่อเก็บเป็นประวัติได้
     
  สามารถทำการโอนย้ายสินทรัพย์ไปยังสาขา , ฝ่าย , แผนก , JOB และที่ตั้งต่าง ๆ ได้
     
  สามารถบันทึกการเลิกใช้ หรือการขายสินทรัพย์และดูผลกำไรขาดทุนได้
     
  สามารถบันทึกการตรวจนับสินทรัพย์ตามฝ่าย , แผนก , JOB , และที่ตั้งต่าง ๆ และ สามารถออกบัตรสินทรัพย์ และทะเบียนสินทรัพย์ได้
     
  สามารถออกฟอร์มใบโอนสินทรัพย์เพื่อเก็บเป็นประวัติ และฟอร์มใบอนุมัติจำหน่ายสินทรัพย์ ได้
     
  สามารถออกรายงานค่าเสื่อมราคาได้ทั้งแบบวัน , เดือน , ปี หรือสรุปค่าเสื่อมของสินทรัยพ์ นั้น ๆ ได้
     
  สามารถออกรายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้แนบงบได้
     
  สามารถเรียกดู BOOK VALUE ณ ช่วงเวลาใดก็ได้
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415