• ระบบขาย (Sales)

      เป็นเมนูของการบันทึกใบแจ้งหนี้ , รับคืนลดหนี้, ขายเงินสด, ลดหนี้เงินสด,รับเงินประกัน, คืนเงินประกัน, รับเงินมัดจำ สามารถบันทึกแจ้งหนี้ ตรง ๆ หรือ Post Invoice มาจากระบบเช่าพื้นที่ได้

  สามารถบันทึกรับเงินมัดจำ จะคิดภาษีหรือไม่คิดภาษี ได้ และทำการตัดเงินมัดจำที่ขายเชื่อและขายสด บางส่วนได้ และเรียกดูรายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจำ และเงินมัดจำคงเหลือได้
     
  สามารถบันทึกรับเงินประกัน และ ทำการคืนเงินประกันได้จะระบุสัญญาหรือไม่ระบุสัญญาได้ และเรียกดูเคลื่อนไหวเงินประกันตามสัญญา และเงินประกันคงเหลือได้
     
  สามารถบันทึกการขาย ทั้งที่เป็น ขายสินค้า หรือ ขายบริการ เชื่อได้ ในการขายบริการเชื่อจะบันทึกที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาได้
     
  ขายบริการที่เป็นรับล่วงหน้าได้ โปรแกรมจะทำการกลับรายการให้อัตโนมัติ ตามงวดของแต่ละเดือนจนกว่าจะหมดสัญญา
     
  ในการบันทึกขายสด และทำลดหนี้เงินสด และ สามารถระบุโซนในการบันทึกได้
     
  ในกรณีที่มีระบบเช่า ระบบจะถูก Link มาเพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ได้ โดยอัตโนมัติ เพื่อทำการตั้งหนี้ และ ตั้งภาษีขายไม่ถึงกำหนดได้
     
  บันทึกลดหนี้จากขายเชื่อทั้งที่มาจากใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงินได้ , ลดหนี้จากขายสด โดยการอ้างอิงหรือ ไม่อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม ได้
     
  สามารถบันทึกส่วนลดได้หลายระดับทั้งส่วนลดต่อรายการสินค้าและส่วลดการค้าได้
     
  เมื่อบันทึกขายเงินเชื่อ โปรแกรมจะตัด Stock,ตั้งลูกหนี้รายตัว,รายงานภาษีขายและลงบัญชีให้อัตโนมัติ
     
  สามารถเรียกดูยอดขายตามสัญญา ตามบูธ ตามโซน ตามสัญญา ตามกลุ่มสัญญา และ ตามประเภทสัญญาทั้งแบบสรุปและแจกแจงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
     
  สามารถใช้ฟอร์มมาตราฐานจากโปรแกรมได้และสามารถกำหนดรูปแบบของฟอร์มต่าง ๆ เช่น ฟอร์มใบแจ้งหนี้ ฟอร์มลดหนี้ ฟอร์มค่าน้ำ ค่าไฟ เพื่อบอกถึงเลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน และปัจจุบันได้ เป็นต้น
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415