• ระบบลูกหนี้ (Accounts Receivable)

      เป็นระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับชำระเงินของลูกหนี้ต่าง ๆ ทำใบวางบิล ตั้งหนี้อื่น ๆ ลูกหนี้ยกมา และ ตัดหนี้ระหว่างกันได้

  สามารถรับชำระหนี้เต็มบิลหรือรับชำระบางส่วนได้(Partial) รับชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด,เช็ค หรือเงินโอน
     
  สามารถบันทึกรายการรับชำระหนี้โดยหักส่วนลด ,ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย, รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ และรองรับการรับชำระหนี้ ที่มีส่วนลดเงินสด,ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร
     
  สามารถเรียกดูรายงานภาษีขาย หลังจากที่มีการบันทึกรับชำระหนี้แล้ว
     
  สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการได้ใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายชำระโดยยังไม่ตัดยอดลูกหนี้
     
  สามารถเรียกดูยอดลูกหนี้ค้างชำระ ว่า แต่ละรหัสลูกหนี้ และแต่ละสัญญา มีหนี้ค้างเป็นรายได้ และค้างบูธไหนได้
     
  สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ, เช็ครอตัด, ของลูกหนี้แต่ละรายในรายการรับชำระหนี้
     
  สามารถกำหนดเครดิต และวงเงินอนุมัติได้ รวมทั้ง สามารถเตือนลูกหนี้เกินวงเงินได้
     
  สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายบุคคลได้ตลอดเวลาและ สามารถบันทึกรายละเอียดติดตามหนี้และเรียกดูรายงานได้
     
  สามารถเรียกดูปฏิทินรายงานลูกหนี้ค้างชำระได้, เช็ครับที่ถึงกำหนด
     
  สามารถเรียกดู ยอดค้างชำระเป็นแต่ละสัญญา และแต่ละรายได้ ของแต่ละสัญญา หรือลูกค้าได้
     
  สามารถกำหนดรูปแบบของฟอร์มใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล ได้
     
  ในการวางบิล,รับชำระหนี้ สามารถดึงเอกสารได้หลายใบ
     
  สามารถเรียกดูรายงานรายวัน การ์ดลูกหนี้และรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ต่างๆได้
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415