• ระบบซื้อ (Purchasing)

      เป็นเมนูของการทำใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ,จ่ายเงินมัดจำ, ซื้อสินค้าและบริการ(เชื่อ), ซื้อสด , ส่งคืนลดหนี้/เพิ่มหนี้ และระบบใบขอซื้อและสั่งซื้อสามารถทำการตัดงบประมาณบริหารได้ทันที

  สามารถบันทึกใบขอซื้อและอนุมัติใบขอซื้อ แยกตามแผนกและโครงการ ได้ และบันทึกใบสั่งซื้อ และอนุมัติใบสั่งซื้อ แยกตามแผนก และ โครงการ
     
  ในการบันทึกใบขอซื้อ และอนุมัติขอซื้อ สามารถคอนโทรลเกี่ยวกับงบประมาณใช้ไป ตามรหัสบัญชีได้ และทำการเตือนงบประมาณในกรณีที่มีการใช้งบประมาณใช้ไป ต่อเดือน และ ต่อปีได้
     
  การบันทึกใบขอซื้อ สามารถระบุได้ว่าต้องการให้โปรแกรม ใส่ราคาซื้อมาตราฐาน หรือ ราคาซื้อล่าสุด ได้
     
  ในการบันทึกใบสั่งซื้อ และอนุมัติสั่งซื้อ สามารถคอนโทรลเกี่ยวกับงบประมาณใช้จริง ตามรหัสบัญชีได้ และทำการเตือนงบประมาณในกรณีที่มีการใช้งบประมาณใช้จริง ต่อเดือน และ ต่อปีได้
     
  ในการทำใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างใบขอซื้อ หลาย ๆ แผนก ได้
     
  ในการทำใบสั่งซื้อ สามารถล็อกห้ามแก้ไขราคา ต่อหน่วย จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อ ราคาสั่งซื้อเป็นราคาต่อหน่วยที่น้อยกว่าได้เท่านั้น เพื่อใช้ในการคืนงบประมาณกลับไปได้
     
  สามารถตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับของผู้จำหน่ายแต่ละราย และสามารถแก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้
     
  การบันทึกซื้อเงินเชื่อ สามารถอ้างใบสั่งซื้อ และทำการล็อกได้ว่า ห้ามรับสินค้าเกินจำนวนสั่งซื้อได้
     
  การบันทึกซื้อเชื่อ, ซื้อสด สามารถทำการตัดงบประมาณทางด้านบัญชี คือ งบประมาณใช้จริงจากการตั้งหนี้ได้
     
  การบันทึกซื้อเงินสดสามารถจ่ายชำระเป็นเงินสดหรือเช็คได้ ทั้งยังสามารถบันทึกเช็คจ่ายได้หลายธนาคาร พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย
     
  สามารถบันทึกเพิ่มหนี้,ส่งคืนลดหนี้ โดยการอ้างอิงหรือไม่อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิมก็ได้ และกำหนดได้ว่าจะมีผลกับ Stock หรือไม่
     
  สามารถสอบถามประวัติการซื้อการซื้อสินค้าจากผู้ขายแต่ละรายเป็นการย้อนหลังได้
     
  สามารถกำหนดราคาซื้อมาตรฐานหรือราคาซื้อครั้งหลังสุดเพื่อโชว์ในการบันทึกซื้อได้
     
  เมื่อบันทึกการซื้อเงินเชื่อ โปรแกรมจะตั้งเจ้าหนี้ เพิ่มสินค้าใน สต็อก ออกรายงานภาษีซื้อ ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติและ ได้รายงานรายวันและรายงานวิเคราะห์การ ซื้อโดยทันที
     
  ในการบันทึกซื้อเงินเชื่อ, ซื้อสด สามารถระบุได้ว่าเป็น ภาษีเฉลี่ยหรือไม่
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415